Category: Tư vấn và pháp luật

0

Luật Người khuyết tật

  LUẬT Người khuyết tật ________ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều...