Category: Chức năng và nhiệm vụ

Chức năng và nhiệm vụ 1

Chức năng và nhiệm vụ

Chức năng  và các hoạt động chính của Trung tâm là: 1- Chăm sóc sức khỏe: Tuy chưa có đủ chuyên môn về công tác chăm sóc sức khỏe, nhưng...